{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
2.620 visninger | Oprettet:

veteranbiler {{forumTopicSubject}}

dette burde daabsolut være en kæmpe fordel for dem der har købt veeranbiler eller canere uden papirer altså "ladefund/ dødsbo . hva mener i???

Følgende er Motorhistorisk Samråd (MhS) høringssvar til til ”Bekendtgørelse om værdifastsættelse af motorkøretøjer m.v.” med svarfrist d. 22/10-2012.

Motorhistorisk Samråd mener, at aldersgrænsen for veterankøretøjer bør ændres fra en løbende grænse på 35 år, til en løbende grænse på 30 år. En fastsættelse af en løbende grænse på 30 år for veterankøretøjer vurderes at medføre et begrænset indtægtstab som følge af reduceret vægtafgift. Miljømæssigt forventes en ændret aldersgrænse ikke at have effekt.

Begrundelsen for dette er, at køretøjer, som er over 30 år, i praksis er veterankøretøjer som i langt overvejende grad anvendes til hobbykørsel og således ikke har ”transportmæssig værdi” sammenlignet med hverdagskøretøjer. Yderligere er der tale om et begrænset antal veterankøretøjer. Tal fra Danmarks statistik viser, at antallet af køretøjer som er mellem 30 og 35 år er 3.942 biler og 10.024 motorcykler.

En 30 års grænse anvendes i dag af flere andre EU lande og anerkendes internationalt af veteranmotorkøretøjsorganisationen FIVA (“Fédération Internationale des Véhicules Anciens”) som grænsen for veterankøretøjer, hvorfor en ændring af aldersgrænsen vil være med til at sikre mere ens regler på tværs af grænserne i Europa.

Det er MhS holdning, at et veterankøretøj defineres som et køretøj som er over 30 år og fremstår ”historisk tidssvarende”. Igennem hele motorhistorien har køretøjer altid været genstand for vedligeholdelse, ombygning til andre formål eller renovering med de på det tidspunkt tilgængelige dele, hvilket et køretøjs individuelle historie ofte afspejler. En definition af et veterankøretøj bør efter MhS holdning være rummelig og afspejle dette. MhS definition af et veterankøretøj tager udgangspunkt i FIVAs definition af veterankøretøjer, som findes i ”Technical code 2010”. Definitionen lyder overordnet således:

FIVA defines a HISTORIC VEHICLE as a mechanically propelled road vehicle
which is at least 30 years old
which is preserved and maintained in a historically correct manner
which is not used as means of daily transport
and which is therefore a part of our technical and cultural heritage

I det nuværende forslag anvendes ordlyden ”fremtræder som ved første registrering”, hvilket MhS på baggrund af ovenstående forslår ændret til den mere rummelige definition ”historisk tidssvarende”.

MhS finder, at den nuværende og foreslåede fremtidige praksis med at værdifastsætte et veterankøretøjs værdi som 40% af et køretøjs nypris, er stærkt problematisk. Denne praksis medfører en højere afgift for køretøjer, som anvendes til hobbykørsel end for køretøjer i normal trafik. Således vil et køretøj med en alder på 34 år have en lavere vurdering og heraf lavere afgift end et tilsvarende køretøj som er over 35 år, selvom mærke og model på de to køretøjer er det samme. Som det ser ud nu, afskrives et køretøj løbende frem mod nul procent værdi i forhold til nyprisen, og eventuelle tillæg til registreringsafgiften reduceres med samme afskrivningsprocent. En afskrivning frem mod nul procent gør sig dog kun gældende frem til et køretøj opnår en alder på 35 år, hvorefter afgiften fastlægges på 40% af nyprisen. Dette betyder, at der er et væsentligt spring i vurdering og heraf afgift når et køretøj overgår til veteranstatus. MhS finder dette problematisk.

På samme vis som ved afgiftsvurderingen rammer brændstoftillægget skævt og ude af proportioner for veterankøretøjer i forhold til deres anvendelsesmønster og miljøpåvirkning. For ikke-veterankøretøjer afskrives brændstoftillægget med samme procent som den afskrivning køretøjet har på vurderingstidspunktet. I praksis betyder det, at der i de fleste tilfælde ikke betales 1000 kr. pr km køretøjet kører mindre end 16 km/l. Denne reduktion af brændstoftillægget fortages ikke for veterankøretøjer, som i alle tilfælde betaler 1000 kr. pr. km køretøjet kører mindre end 16 km/l. MhS beregninger, som er foretaget på baggrund af tal fra blandt andet Danmarks Statistik, undersøgelse blandt medlemmerne af MhS og tal fra de øvrige nordiske lande, viser, at et veterankøretøj i gennemsnit kører 900 km årligt, hvorfor danske veterankøretøjer står for en samlet andel på 0,07% af transportsektorens samlede CO2 udledning.

Vurderingen af og registreringsafgiften for et veterankøretøj bør efter MhS opfattelse afspejle den transportmæssige værdi, set i lyset af at veterankøretøjer i langt overvejende grad anvendes til hobbykørsel. Desuden bør brændstoftillægget bortfalde for veterankøretøjer og subsidiært afspejle den reelle miljøpåvirkning fra veterankøretøjerne.

MhS foreslår på denne baggrund at den individuelle vurdering af enkelte veterankøretøjer afskaffes og erstattes af en fast enhedspris for henholdsvis biler, motorcykler og andre typer veterankøretøjer, som afspejler de faktiske administrative omkostninger forbundet med denne type ekspeditioner og evt. brændstoftillæg.

Skat har oplyst MhS, at der i 2011 blev indregistreret 694 veterankøretøjer i Danmark og at der i 2012 til dato er registreret 664 køretøjer. Skat har ikke kunnet oplyse antallet af nyregistrerede veterankøretøjer i årene før 2011, og har ej heller kunnet oplyse værdien af registreringsafgiften og brændstoftillægget for veterankøretøjer. MhS konklusion på baggrund af oplysningerne fra Skat er, at der årligt importeres og registres ca. 700 veterankøretøjer i Danmark. Bruttoindtægten fra registreringsafgiften for veterankøretøjer beregnes af MhS, på baggrund af kendskab til afgjorte sager, til at være ca. 6-7 mio. kr. årligt, eksklusiv administrative omkostninger ved behandling af vurdering, afgiftsbetaling og klagebehandling. Omlægges vurderingen og registreringsafgiften som foreslået af MhS, vurderes det at den årlige indtægt reduceres til ca. 2-3 mio. kr. En del af den reducerede indtægt forventes finansieret ved administrative besparelser som følge af lettere sagsbehandling i denne type sager. Denne reduktion skal yderligere ses i lyset af, at veterankøretøjshobbyen årligt vurderes til at bidrage med 600 mio kr. til samfundsøkonomien.

På denne baggrund foreslår Motorhistorisk Samråd derfor følgende ændring til ny ”Bekendtgørelse om værdifastsættelse af motorkøretøjer”:

Veterankøretøjet

§16 For køretøjer, der er mere end 30 år gamle og fremtræder historisk tidssvarende, betales en fast enhedspris svarende til de faktiske administrationsudgifter ved ekspedition af denne type sager og brændstoftillæg.

Stk. 2. For ombyggede veterankøretøjer, der har mistet deres identitet som historisk tidssvarende veterankøretøj, kan værdiansættelsen tage udgangspunkt i den tekniske årgangsbestemmelse, der er fastsat af synsvirksomheden/Trafikstyrelsen, såfremt der fremlægges dokumentation herfor. Et ombygget veterankøretøj kan således ikke afgiftsberigtiges efter bestemmelsen i stk. 1.

Motorhistorisk Samråd uddyber gerne overstående.

Venlig hilsen
Anders Nannerup
Formand for Motorhistorisk Samråd


Spar penge på din forsikring

Kommentarer på:  veteranbiler
  • #1   29. apr 2014 Kunne være rart hvis de lempede bare lidt på at køretøjerne skal stå 100% procent originale...

  • #2   29. apr 2014 Uffe>> jeg kender godt regelsættet om dette og på papiret er grænsen 100%....i praksis er det slet ikke tilfældet. Grunden til grænsen er at eksludere stærkt ombyggede biler, stock car racers samt hotrods fra at kunne indregistreres på billige veteran vilkår i de få tilfælde hvor ejer vil ligge og køre race i dem....dette vil smadre ordningen samt gøre det rigtig surt for alle dem med veteran. Så for at harmonisere dette er der en pasus i reglementet som betyder at ombyggede biler IKKE kan godkendes.

    Personligt synes jeg dette er super for alle dem med klassiske og veteran biler som IKKE er ombygget.

    Det der mangler er en ordning som i Sverige hvor man kan få synet og godkendt et ombygget køretøj, altså udenfor typegodkendelsen på special vilkår....dette kunne den danske stat godt lære lidt af men ak, det kommer DK aldrig til at godkende


Kommentér på:
veteranbiler

Annonce